Aristo Karon
Karon, Phuket, Thailand
2016

More details :