Avista Karon
Karon, Phuket, Thailand
2011

More details :